Cửu Thế húy Sinh (生)

Thân sinh

Thông tin

1926
12/8/1970
Cửu Thế húy Sinh (生)
(4893+2,3213)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mùi
 • niên(54-75)
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • Trưởng
 • Công
 • huý
 • Sinh
 • Bính
 • Dần
 • niên(1926)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Trường
 • Sơn
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Canh
 • Tuất
 • niên (1970)

 • bát
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • (12/8).
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Lưu
 • thị
 • Mậu
 • Thìn
 • niên (1928)
 • .
 • Huy
 • chương
 • kháng
 • chiến
 • nhất
 • hạng • Thăng hương đình thượng thượng thọ lão tạ thế canh tí niên (2020) Chính kị: Nhị ngoạt sơ ngũ nhật (5/2) Hiệu từ thuận nhụ nhin.

Huynh đệ