Cao Cao Tổ húy Nhàn (閑)

Thân sinh

Thông tin

1806
28/8
Cao Cao Tổ húy Nhàn (閑)
(1746+1,468)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo:
 • Tiền
 • ngũ
 • trưởng
 • hương
 • lão
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Nhàn
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Mỏ

 • xứ
 • .
 • Toạ
 • tị
 • hướng
 • hợi
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật.
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • 綿Miên
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • trung
 • cần
 • thôn
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • 日.nhật
 • .
 • kỵ

 • .Từ đường Cao cao tổ huý Nhàn