Cao Cao Tổ húy Nhàn (閑)

Thông tin

1806
28/8
Cao Cao Tổ húy Nhàn (閑)
(1746+1,468)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo:
 • Tiền
 • ngũ
 • trưởng
 • hương
 • lão
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Nhàn
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Mỏ

 • xứ
 • .
 • Toạ
 • tị
 • hướng
 • hợi
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật.
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • 綿Miên
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • trung
 • cần
 • thôn
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • 日.nhật
 • .
 • kỵ

 • .Từ đường Cao cao tổ huý Nhàn


yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '21',
  'slug' => 'cao-cao-to-huy-nhan-xian',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sat, 29 Jan 2022 04:32:01 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '44.192.65.228',
  'REMOTE_PORT' => '37420',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/21-cao-cao-to-huy-nhan-xian.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/21-cao-cao-to-huy-nhan-xian.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/21-cao-cao-to-huy-nhan-xian.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/21-cao-cao-to-huy-nhan-xian.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656618328.5470309,
  'REQUEST_TIME' => 1656618328,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];