Cửu Thế húy Cô Hồng (洚)

Thân sinh

Thông tin

1938
14/1/1956
Cửu Thế húy Cô Hồng (洚)
(4590,3024)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • cô :
 • Lệnh
 • cô(hàng tam )
 • Trương
 • thị
 • mỹ
 • nương
 • huý
 • Hồng
 • Mậu
 • Dần
 • niên(1938)
 • nhất
 • nương
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • ất
 • Mùi
 • niên (1955)
 • chính
 • ngoạt
 • thập
 • tứ
 • nhật (14/01) kỵ