Cửu Thế húy Trợ (勗)

Thân sinh

Thông tin

1935
22/7/1968
Cửu Thế húy Trợ (勗)
(4493+1,3014)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • công
 • an
 • ,
 • phẩm
 • hàm
 • đại
 • ,
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mão
 • niên (54-75)
 • ,
 • huân
 • chương
 • kháng
 • chiến
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Trợ
 • Ất
 • Hợi
 • niên(1935)
 • thuỵ
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • chiêu
 • trưng
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Nhân
 • Hoà
 • ,
 • tả
 • Thanh
 • Oai
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • Thân
 • niên (1968)
 • thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật (22/7) kỵ
 • .
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • công
 • chức
 • hưu
 • trí
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Cháu
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Nhân
 • Hoà
 • ,
 • tả
 • Thanh
 • Oai
 • .
 • tạ
 • thế
 • Bính
 • Tuất
 • niên (2006)
 • nhị
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật 01/02) kỵ
 • .


yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '208',
  'slug' => 'cuu-the-huy-tro-xu',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 23 Jan 2022 03:37:50 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.239.167.149',
  'REMOTE_PORT' => '55728',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/208-cuu-the-huy-tro-xu.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/208-cuu-the-huy-tro-xu.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/208-cuu-the-huy-tro-xu.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/208-cuu-the-huy-tro-xu.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656885004.1337931,
  'REQUEST_TIME' => 1656885004,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];