Cửu Thế húy Trợ (勗)

Thân sinh

Thông tin

1935
22/7/1968
Cửu Thế húy Trợ (勗)
(4493+1,3014)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • công
 • an
 • ,
 • phẩm
 • hàm
 • đại
 • ,
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mão
 • niên (54-75)
 • ,
 • huân
 • chương
 • kháng
 • chiến
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Trợ
 • Ất
 • Hợi
 • niên(1935)
 • thuỵ
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • chiêu
 • trưng
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Nhân
 • Hoà
 • ,
 • tả
 • Thanh
 • Oai
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • Thân
 • niên (1968)
 • thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật (22/7) kỵ
 • .
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • công
 • chức
 • hưu
 • trí
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Cháu
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Nhân
 • Hoà
 • ,
 • tả
 • Thanh
 • Oai
 • .
 • tạ
 • thế
 • Bính
 • Tuất
 • niên (2006)
 • nhị
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật 01/02) kỵ
 • .