Cửu Thế húy Quì (鄈)

Thân sinh

Thông tin

1930
21/6/2008
Cửu Thế húy Quì (鄈)
(4294+1,2912)
 • Cửu
 • thế
 • tiền
 • cán
 • bộ
 • lâm
 • nghiệp
 • hưu
 • trí
 • thăng
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Quì
 • (Canh
 • Ngọ
 • niên)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • niên
 • lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • .
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • Tố
 • (Canh
 • Ngọ
 • niên)
 • .

Huynh đệ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '206',
  'slug' => 'cuu-the-huy-qui-kui',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 23 Jan 2022 03:16:32 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.239.167.149',
  'REMOTE_PORT' => '53492',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/206-cuu-the-huy-qui-kui.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/206-cuu-the-huy-qui-kui.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/206-cuu-the-huy-qui-kui.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/206-cuu-the-huy-qui-kui.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656883359.136461,
  'REQUEST_TIME' => 1656883359,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];