Cửu Thế húy Quì (鄈)

Thân sinh

Thông tin

1930
21/6/2008
Cửu Thế húy Quì (鄈)
(4294+1,2912)
 • Cửu
 • thế
 • tiền
 • cán
 • bộ
 • lâm
 • nghiệp
 • hưu
 • trí
 • thăng
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Quì
 • (Canh
 • Ngọ
 • niên)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • niên
 • lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • .
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • Tố
 • (Canh
 • Ngọ
 • niên)
 • .

Huynh đệ