Cửu Thế tự Thị Hà

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1940
?
Cửu Thế tự Thị Hà
(3793+1,2837)
Chông là Ông Quát mất năm 1986. Có 3 người con trai và 1 cô con gái.
Công đức lớn cho dòng họ là 20 triệu đồng (sắm sửa nội thất bên trong, làm ba bộ cửa chính, lợp lại mái nhà thờ)