Cao Cao Tổ húy Thành (誠)

Thân sinh

Thông tin

?
25/12
Cao Cao Tổ húy Thành (誠)
(1642,458)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • công
 • huý
 • Thành
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Nho
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Chính
 • ngoạt
 • tam
 • nhật
 • kỵ
 • .