Bát Thế tự Phán

Thân sinh

Thông tin

1952
?
Bát Thế tự Phán
(8981+1,7212)

Huynh đệ

Nam tử