Bát Thế húy Phán

Thân sinh

Thông tin

1952
13/3/2021
Bát Thế húy Phán
(8981+1,7212)

Huynh đệ

Nam tử