Bát Thế tự Hòa

Thân sinh

Thông tin

1956
?
Bát Thế tự Hòa
(8881+1,7166)

Nam tử