Bát Thế húy Long (龍)

Thân sinh

Thông tin

1952
1/1/1968
Bát Thế húy Long (龍)
(7880,6626)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • ,
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mùi
 • niên(54-75)
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Long
 • Nhâm
 • Thìn
 • niên(1952)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Trường
 • Sơn
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Mậu
 • Thân
 • niên (1968)
 • chính
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật (01/01) kỵ
 • .