Cao Cao Tổ húy Đào (掏)

Thân sinh

Thông tin

?
5/5
Cao Cao Tổ húy Đào (掏)
(1545,448)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • Trương
 • Quý
 • Phủ
 • huý
 • Đào
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • .
 • Thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿
  Bụi Dứa
 • xứ
 • lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ