Bát Thế húy Hùng (熊)

Thân sinh

Thông tin

1953
9/12/1979
Bát Thế húy Hùng (熊)
(7580,5623)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • ,
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mùi
 • niên(54-75)
 • phẩm
 • hàm
 • trung
 • ,
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • Trọng
 • Công
 • huý
 • Hùng
 • Quý
 • Tỵ
 • niên(1953)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Núi
 • Nài
 • .
 • Hy
 • sinh

 • Kỷ

 • Mùi
 • niên(1979)
 • thập

 • nhị
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật(09/12) kỵ
 • .
 • Phu
 • thê
 • xuất
 • giá
 • Dương
 • thị
 • Hoà
 • (Giáp
 • Ngọ
 • niên)

Huynh đệ