Bát Thế húy Sanh (傖)

Thân sinh

Thông tin

1921
10/8/2016
Bát Thế húy Sanh (傖)
(6485+4,5133)
Ông Cu Thỉ
 • Bát
 • thế tổ khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Sanh
 • Tân
 • Dậu
 • niên(1921)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Bính
 • Thân
 • niên (2016)
 • bát
 • ngoạt
 • thập
 • nhật (08/8).kỵ
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Liệu
 • Kỷ
 • Tỵ
 • niên(1929)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • niên (2008)
 • tam
 • ngoạt
 • lục
 • nhật (06/3)
 • .kỵ
 • .
Huynh đệ