Cao Cao Tổ húy Chu (周)

Thân sinh

Thông tin

?
23/9
Cao Cao Tổ húy Chu (周)
(1440,438)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Chu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hoang
 • Lăng
 • xứ
 • .
 • Cửu
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Xuân
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • bát
 • nhật
 • kỵ
 • .