Bát Thế húy Cầm (琴)

Thân sinh

Thông tin

1917
24/11/1979
Bát Thế húy Cầm (琴)
(6387+2,5123)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • :Tiền
 • công
 • nhân
 • viên
 • hưu
 • trí
 • ,
 • cán
 • bộ
 • tiền
 • khởi
 • nghĩa
 • ,
 • huân
 • chương

 • nhất
 • hạng
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Cầm
 • Đinh
 • Tỵ
 • niên(1917)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Mùi
 • niên (1979)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tứ
 • nhật (24/11)
 • .kỵ
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Em
 • Kỷ
 • Mùi
 • niên(1919)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Mùi
 • niên
 • thất
 • ngoạt
 • thất
 • nhật(07/7) . kỵ
k


Phần mô bát thế húy Cầm

Huynh đệ