Bát Thế húy Nhung (戎)

Thân sinh

Thông tin

1911
11/2/1990
Bát Thế húy Nhung (戎)
(6288+4,5113)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • :
 • Tiền
 • công
 • nhân
 • chức
 • đội
 • trưởng
 • hưu
 • trí
 • cán
 • bộ
 • tiền
 • khởi
 • nghĩa
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Nhung
 • Tân
 • Hợi
 • niên(1911)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh
 • Ngọ
 • niên (1990)
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • (11/2)
 • .kỵ
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • tứ
 • huý
 • Ty
 • Nhâm
 • Tuất
 • niên (1912)
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • tân
 • mão
 • niên (1951)
 • bát
 • ngoạt
 • thập
 • thất
 • nhật (17/8)
 • .kỵ
 • Trương
 • kế
 • thất
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Bùi
 • thị
 • huý
 • Doàn
 • Đinh
 • Tỵ
 • niên(1917)
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật (23/3).
 • kỵ
 • .
Huynh đệ