Bát Thế húy Ngoạn (忨)

Thân sinh

Thông tin

1926
?
Bát Thế húy Ngoạn (忨)
(5980,5013)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • Trương
 • huý
 • Ngoạn
 • Bính
 • Dần
 • niên(1926)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .

Huynh đệ