Bát Thế húy Anh (兄)

Thân sinh

Thông tin

1913
21/7/1945
Bát Thế húy Anh (兄)
(5781+3,4311)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • dân
 • công
 • thượng
 • 老撾Lào
 • khoá
 • nhất
 • hương
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Anh
 • (Trí)
 • Quý
 • Sửu
 • niên(1913)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • thất
 • nhật (27/7) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Bùi
 • thị
 • hàng
 • nhất

 • húy

 • Cháu

 • Ất

 • Mão
 • niên(1915)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh

 • Ngọ
 • niên (1990)

 • ngũ
 • ngoạt

 • nhị
 • thập

 • nhị
 • nhật (22/5) kỵ
 • .