Bát Thế húy Minh (明)

Thân sinh

Thông tin

1947
?
Bát Thế húy Minh (明)
(5580,4212)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • (Giáp
 • Ngo
 • --
 • Ất
 • Mão)
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Minh
 • Đinh
 • Hợi
 • niên(1947)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nghĩa
 • trang
 • Trường
 • Sơn
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • thất
 • nhật (27/11)
 • kỵ
 • .

Huynh đệ