Bát Thế húy Minh (明)

Thân sinh

Thông tin

1947
?
Bát Thế húy Minh (明)
(5580,4212)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • (Giáp
 • Ngo
 • --
 • Ất
 • Mão)
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Minh
 • Đinh
 • Hợi
 • niên(1947)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nghĩa
 • trang
 • Trường
 • Sơn
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • thất
 • nhật (27/11)
 • kỵ
 • .

Huynh đệ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '171',
  'slug' => 'bat-the-huy-minh-ming',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sat, 29 Jan 2022 03:52:40 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '44.192.65.228',
  'REMOTE_PORT' => '35258',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/171-bat-the-huy-minh-ming.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/171-bat-the-huy-minh-ming.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/171-bat-the-huy-minh-ming.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/171-bat-the-huy-minh-ming.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656616147.3471389,
  'REQUEST_TIME' => 1656616147,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];