Cao Cao Tổ húy Bàn (柈)

Thân sinh

Thông tin

?
19/4
Cao Cao Tổ húy Bàn (柈)
(1344,428)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Bàn
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đập
 • Ao
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯 Cơn Sắn
 • xứ
 • .