Bát Thế húy Dự (譽)

Thân sinh

Thông tin

1934
30/12/1952
Bát Thế húy Dự (譽)
(5180,4044)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Dự
 • Giáp
 • Tuất
 • niên(1934)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (13/12)
 • kỵ
 • .

Huynh đệ