Bát Thế tự Ngự

Thân sinh

Thông tin

1923
?
Bát Thế tự Ngự
(4983+3,4024)

Huynh đệ