Bát Thế húy Bật (弼)

Thân sinh

Thông tin

1920
26/11/1977
Bát Thế húy Bật (弼)
(4784+3,3911)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • thăng
 • quản
 • trị
 • tín
 • dụng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Bật
 • Canh
 • Thân
 • niên(1920)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Đinh
 • Tỵ
 • niên (1977)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • lục
 • nhật (26/11) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • tứ
 • huý
 • Tứ
 • Quý
 • Hợi
 • niên(1923)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Đinh
 • Dậu
 • niên(2017)
 • chính
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • cửu
 • nhật (29/01) kỵ
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .