Bát Thế húy Vĩnh (永)

Thông tin

1937
10/9/2009
Bát Thế húy Vĩnh (永)
(4481+2,3622)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • viễn
 • xứ
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Vĩnh
 • Đinh
 • Sửu
 • niên(1937)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Sửu
 • niên (2009)
 • cửu
 • ngoạt
 • thập
 • nhật kỵ
 • .

Nam tử