Bát Thế húy Kiều (喬)

Thân sinh

Thông tin

1928
?
Bát Thế húy Kiều (喬)
(4280,3511)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • khoá
 • nhị
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Kiều
 • Mậu
 • Thìn
 • niên (1928)
 • thuỵ ôn hòa
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tạ
 • thế

 • Nhâm
 • thìn
 • niên (1952)
 • chính
 • kỵ
 • thất
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật (01/7)