Cao Cao Tổ húy Lăng (崚)

Thân sinh

Thông tin

?
11/10
Cao Cao Tổ húy Lăng (崚)
(1241,418)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Lăng
 • thuỵ
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nương
 • ngoại
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Dưỡng
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ

Nam tử