Bát Thế húy Ngọc (鈺)

Thân sinh

Thông tin

1920
7/6/1978
Bát Thế húy Ngọc (鈺)
(3880,3414)
Cu Nậy
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Ngọc
 • Canh
 • Thân
 • niên (1920)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • Ngọ
 • niên(1978)
 • lục
 • ngoạt
 • thất
 • nhật (07/6) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • huý
 • Thanh
 • nhụ
 • nhân
 • .