Bát Thế húy Văn (文)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Văn (文)
(3380,3124)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Văn
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .