Bát Thế húy Nuôi (飼)

Thân sinh

Thông tin

1898
3/1/1951
Bát Thế húy Nuôi (飼)
(3283+2,3114)
Sinh
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Nuôi
 • Mậu
 • Tuất
 • niên (1898)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Tân
 • Mão
 • niên (1951)
 • nhất
 • ngoạt
 • tam
 • nhật 03/01) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Tám
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nghĩa
 • trang
 • Nông
 • Trường
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Đinh
 • Mão
 • niên (1987)
 • lục
 • ngoạt
 • thập

 • cửu
 • nhật (19/6) kỵ
 • .