Tiên Tổ húy Trách (漬)

Thân sinh

Thông tin

?
24/3
Tiên Tổ húy Trách (漬)
(631,844)
 • Tiên
 • tổ
 • khảo : Tiền
 • kỳ
 • thụ lệnh chỉ
 • cai
 • hợp
 • chức
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • Phủ
 • huý
 • Trách
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đá
 • Bàn
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Bản
 • tộc
 • hội
 • tác
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Toạ
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Nhàn
 • nhụ
 • nhân
 • .