Bát Thế húy Thái (太)

Thân sinh

Thông tin

1913
19/7/1989
Bát Thế húy Thái (太)
(3084+1,2643)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • xứ
 • Yên
 • Phụ
 • Nội
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quí
 • công
 • huý
 • Thái
 • Quý
 • Sửu
 • niên(1913)
 • thuỵ
 • mẫn
 • biện
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • xứ
 • Nhân
 • Hoà
 • ,
 • Thanh
 • Oai
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh
 • Ngọ
 • niên (1990)
 • thất
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật (19/7) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Sửu
 • Quý
 • Sửu
 • niên(1913)
 • hiệu
 • trinh
 • thục
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • xứ
 • Nhân
 • Hoà
 • ,
 • tả
 • Thanh
 • Oai
 • .
 • Tạ
 • thế
 • nhâm
 • thân
 • niên (1992)
 • cửu
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • (22/9) kỵ
 • .