Bát Thế húy Trinh (偵)

Thân sinh

Thông tin

1906
12/7/1979
Bát Thế húy Trinh (偵)
(2982+1,2633)
Giái Đồ
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • du
 • kích
 • Trung
 • Tiết
 • ,
 • học
 • vụ
 • bình
 • dân
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Trinh
 • Bính
 • Ngọ
 • niên(1906)
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Mùi
 • niên (1979)
 • thất
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật(12/7) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • nhị
 • huý
 • Hai
 • Mậu
 • Thân
 • niên(1908)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Thìn
 • niên (1974)
 • nhị
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật (04/02) kỵ
 • .

Nam tử