Hiển Tổ húy Phê (啡)

Thân sinh

Thông tin

1919
4/12/2014
Hiển Tổ húy Phê (啡)
(7272,6444)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • viễn
 • xứ
 • cán
 • bộ
 • hưu
 • trí
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Phê
 • Kỷ
 • Mùi
 • niên (1919)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 墳場範奠Nghĩa Trang Văn Điển
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Ngọ
 • niên(2014)
 • tam
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Phạm
 • thị
 • huý
 • Chung
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • tam
 • thập
 • nhị
 • thập
 • nhật (30/02)
 • kỵ
 • .
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '146',
  'slug' => 'hien-to-huy-phe-fei',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Wed, 08 Dec 2021 19:34:22 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '3.236.234.223',
  'REMOTE_PORT' => '33430',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/146-hien-to-huy-phe-fei.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/146-hien-to-huy-phe-fei.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/146-hien-to-huy-phe-fei.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/146-hien-to-huy-phe-fei.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1653264721.3079791,
  'REQUEST_TIME' => 1653264721,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];