Hiển Tổ húy Khê (徯)

Thân sinh

Thông tin

1912
29/5/1992
Hiển Tổ húy Khê (徯)
(7176+5,6434)
Cháu Nậy
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Khê
 • (Nhâm
 • Tuất
 • niên)
 • thuỵ
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thân
 • niên
 • ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • cửu
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nguyễn
 • thị
 • huý
 • Đậu
 • (Bính
 • Thìn
 • niên)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Hợi
 • niên
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • .