Hiển Tổ húy Luyến (孌)

Thân sinh

Thông tin

1915
4/12/1989
Hiển Tổ húy Luyến (孌)
(6676,6313)
Cu Lạc
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • miếu
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Luyến
 • Ất
 • Sửu
 • niên (1925)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Tỵ
 • niên (1989)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật (04/12) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trịnh
 • thị
 • hàng
 • tam
 • huý
 • Ba
 • Canh
 • Thân
 • niên (1920)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Mùi
 • niên (2003)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • ngũ
 • nhật (15/12) kỵ
 • .