Hiển Tổ húy Lộc (淥)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Lộc (淥)
(6370+4,5934)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • viễn
 • xứ
 • thăng
 • hương
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Lộc
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .