Hiển Tổ húy Đạt (薘)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Đạt (薘)
(6170,5914)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Đạt
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .