Hiển Tổ húy Đăng

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Đăng
(6070,5644)
Giái Tăng
Hiển tổ đại : Lệnh quí (chi đệ tứ)Trương sĩ húy Đăng nhất lang