Hiển Tổ húy Tứ (泗)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Tứ (泗)
(5870,5624)
 • Hiển
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Tứ
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .