Tiên Tổ húy Đường (唐)

Thân sinh

Thông tin

?
9/9
Tiên Tổ húy Đường (唐)
(438,824)
 • Tiên
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • triều
 • kỳ
 • thụ
 • tri
 • sự
 • chức
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • di
 • khâm
 • mông
 • ân
 • tứ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • Trọng
 • Công
 • huý
 • Đường
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Cửu
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Giáp
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hoang
 • Lăng
 • xứ
 • .
 • Chính
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Mãi
 • hiệu
 • trinh
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hoang
 • Lăng
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .