Hiển Tổ húy Đỉnh (艇)

Thân sinh

1858 - 1/10/1889

Thông tin

1884
7/4/1924
Hiển Tổ húy Đỉnh (艇)
(5173,5111)
Phó Chắt
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • :Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • thôn
 • trưởng
 • thăng
 • bản
 • phó
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Đỉnh
 • Quí
 • Mùi
 • niên(1883)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Vườn
 • Vượng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Sửu
 • niên (1925)
 • tứ
 • ngoạt
 • thất
 • thất
 • nhật (07/4)
 • .kỵ
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Nghiêm
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Vườn
 • Vượng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Sửu
 • niên (1949)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật (01/12)
 • .kỵ
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Nguyễn
 • thị
 • hàng
 • quý
 • huý
 • (乙少)Út
 • .
 • Giap
 • Tuât
 • niên ( 1874)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • cận
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Đinh
 • Hợi
 • niên (1947)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • tam
 • thập
 • nhật (30/11)
 • .kỵ

Nam tử