Hiển Tổ húy Hoan (歡)

Thân sinh

Thông tin

?
8/7/1934
Hiển Tổ húy Hoan (歡)
(5073,5011)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Hoan
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Tuất
 • niên (1934)
 • thất
 • ngoạt
 • bát
 • nhật 08/7) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Cúc
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt


 • lục
 • nhật (06/10)
 • kỵ
 • .