Hiển Tổ húy Thiện (善)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Thiện (善)
(4970,4944)
 • Hiển
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • quý
 • trương
 • sĩ húy
 • Thiện
 • Thúc
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Ba
 • Bụi
 • xứ
 • .