Hiển Tổ húy Duệ (曳)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Duệ (曳)
(4770,4924)
 • Hiển
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • tương
 • trọng
 • trương
 • sĩ húy
 • Duệ
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .