Hiển Tổ húy Tương (將)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Tương (將)
(4670,4914)
 • Hiển
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • tương
 • trương
 • sĩ húy
 • Tương
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .