Tiên Tổ húy Cán (幹)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tiên Tổ húy Cán (幹)
(330,814)
 • Tiên
 • tổ
 • :
 • Tiền
 • Thanh
 • quận
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Cán
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ