Hiển Tổ húy Phú (富)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Phú (富)
(4471,4823)
Thịnh
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Phú
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật (25/3) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Năm
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • tứ
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật (04/4)
 • .