Hiển Tổ húy Khải (凱)

Thân sinh

Thông tin

?
17/3/1945
Hiển Tổ húy Khải (凱)
(4173,4634)
Cố Hội
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Khải
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu niên (1945)
 • tam
 • ngoạt
 • thất
 • nhật 07/3) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Ngọc
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .

Huynh đệ