Hiển Tổ húy Đề (醍)

Thân sinh

Thông tin

1895
20/10/1992
Hiển Tổ húy Đề (醍)
(4074+3,4624)
Cố Bản
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • thủ
 • chỉ
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Đề
 • Ất
 • Tỵ
 • niên (1905)
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm

 • Thân
 • niên (1992)
 • thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhật (20/10)
 • .kỵ
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Mính
 • Tân
 • Sửu
 • niên (1901)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Bính
 • Dần
 • niên (1976)
 • ngũ
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật (29/5)
 • .kỵ


Huynh đệ

Nam tử